БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАУЗА 2023

Интегриране на спорт и социално-емоционални умения в класната стая – видео материали за учители

Спортът е забавен и ангажиращ начин, по който учениците могат да развиват и прилагат на практика социално-емоционални умения (СЕУ) като работа в екип, комуникация, саморегулация, емпатия и лидерство.

Проектът ни „Социално-емоционално обучение чрез спорт“ има за цел да интегрира социално-емоционалните умения в спортните занятия на учениците от 1 до 12 клас. Продуктите от проекта ще са насочени към учители на начален етап (1-4 клас), занималня и Физическо възпитание и спорт.

Ще разработим серия от видео уроци, които ще представят различни методи и подходи за интегриране на СЕУ в спортните занятия. Тези видео уроци ще бъдат достъпни онлайн и ще могат да бъдат гледани по всяко време, в удобен за учителите момент.

Ще предоставим и детайлно ръководство, което помага на училищата да организират и провеждат ефективни спортни дни, които интегрират СЕУ в спортните активности.